• Vietnam a Chambodia 2020

Taith hynod o ddiddorol trwy wlad hyfryd Vietnam gan ddiweddu yn Cambodia
Mawrth 10 –26, 2020

TAITH 2020

Braslun o'r Daith

Vietnam a Chambodia
Mawrth 10–26, 2020

Bydd tywysydd profiadol gydol y daith

Diwrnod 1 Dydd Mawrth, Mawrth 10
Hedfan i Hanoi

Diwrnod 2 Dydd Mercher, Mawrth 11
Cyrraedd Hanoi a phrynhawn rhydd.

Diwrnod 3 Dydd Iau, Mawrth 12 Brecwast
Taith haner diwrnod gan ymweld a Moseliwm ynghyd a thŷ coed, Teml lenyddiaeth Ho Chi Minh sydd hefyd yn Brifysgol a llawer iawn mwy.

Diwrnod 4 Dydd Gwener, Mawrth 13 Brecwast, Cinio, Swper
Teithio i Halong Bay ac ymuno a’n Halong Junk Boat (peidiwch â chymeryd llawer o sylw o’r gair ‘Junk’ dio’m yn golygu blêr a dweud y gwir maent yn grand iawn!). Hon fydd ein cartref am y dydd a’r noson pryd y byddwn yn mwynhau Bwffe Môr ac yn teithio’r bae sydd yn un o atyniadau UNESCO. Bydd hefyd ymweliad a Grotto.

Diwrnod 5 Dydd Sadwrn, Mawrth 14 Brecwast
Treulio’r bore yn hwylio heibio tyrau anferth o galchfaen a dychwelyd i Hanoi ag i’r orsaf am ein taith dren tros nos i Hue. Yn ôl y sôn mae hon yn daith ryfeddol ag yn fythgofiadwy.

Diwrnod 6 Dydd Sul, Mawrth 15 Cinio
Cyrraedd Hue a theithio i’r gwesty. Cinio arbennig mewn gwesty. Yn y prynhawn cawn ymweld â Citadel Hue ac Amgueddfa creiriau brenhinol.

Diwrnod 7 Dydd Llun, Mawrth 16 Brecwast
Y bore yma, taith llong ar yr afon Huong i Bagoda Thien Mu. Teithio i Hoi An a thaith gerdded o gwmpas gan ymweld a thai hen fasnachwyr, Neuadd Cynulliad Phuc Kien ar bont 400 mlwydd oed sef Y Japanese Covered Bridge a hamddena trwy farchnad draddodiadol ger yr afon.

Diwrnod 8 Dydd Mawrth, Mawrth 17 Brecwast
Diwrnod rhydd i fwynhau rhyfeddodau Hoi An.

Diwrnod 9 Dydd Mercher, Mawrth 18 Brecwast
Heddiw byddwn yn hedfan o Hoi An i ddinas Ho Chi Minh gan gyrraedd yn hwyr y bore. Bydd y prynhawn yr rhydd i grwydro.

Diwrnod 10 Dydd Iau, Mawrth 19 Brecwast
Hanner diwrnod o daith o gwmpas dinas Ho Chi Minh. Bydd y daith yn cynnwys ymweliadau â Phalas y Reunification, Eglwys Gadeiriol Notre Dame, Swyddfa’r Post, China Town a llawer iawn mwy. Yn y prynhawn bydd taith i’r enwog dwneli’r Cu Chi.

Diwrnod 11 Dydd Gwener, Mawrth 20 Brecwast
Cael ein casglu yn y gwesty a’n danfon i’r orsaf fysiau ar gyfer ein taith i Phnom Penh yn Cambodia. Prynhawn rhydd i fwynhau.

Diwrnod 12 Dydd Sadwrn, Mawrth 21 Brecwast
Taith amrywiol o brif atyniadau’r ddinas, llefydd fel y Palas Brenhinol. O’r palas fe awn i’r amgueddfa frenhinol i weld y trysorau, yn eu plith gerfluniau o gyfnod Angkor. Ymlaen wedyn i Sien Reap a fydd yn ganolfan i ni tra’n ymweld a themlau Anghor.

Diwrnod 13 Dydd Sul, Mawrth 22 Brecwast
Heddiw byddwn yn ymweld a Angkor Thom trwy’r pyrth deheuol gan ryfeddu ar fawredd y lle.

Diwrnod 14 Dydd Llun, Mawrth 23 Brecwast
Diwrnod rhydd i grwydro Siem Reap.

Diwrnod 15 Dydd Mawrth, Mawrth 24 Brecwast
Ymlacio cyn trosglwyddo i’r maes awyr a hedfan gartref.

 

Faint mae'n gostio

VIETNAM a CHAMBODIA

£2,924

Y pris hwn yn cynnwys yr holl hediadau, llety a thrafnidiaeth a thywyswyr trwy gydol y daith.

  • Bws i ac o Fanceinion.

  • Hediadau mewnol a rhyngwladol.

  • Gwestai moethus.

  • Mynediad i’r holl atyniadau.

  • Prydau fel a nodir.

PWYSIG!!
Er mwyn gwarantu’r pris, mae’n ofynol i ni gadarnhau popeth, yn enwedig felly tocynnau hedfan a gwestai erbyn dechrau Ionawr 2020.

Cadarnhau a blaendal o £1,500 cyn 10 Ionawr, 2020 fan bellaf.

I archebu eich lle, cliciwch isod i ddadlwytho Ffurflen Gadarnhau ar ffurf PDF. Argraffwch gopi, cwblhewch y ffurflen cyn ei hanfon i’r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen.

Os y dymunwch gopi caled o’r daith a’r ffurflen, yna cysylltwch trwy unrhyw ffordd (cliciwch ar Cysylltu) ac fe anfonwn hwy trwy’r post.

Visas
Does dim angen visa i ymweld â Vietnam ond byddwn yn gorfod cael visa i fynd i Gambodia. Bydd hon ar gael pan yn croesi’r ffin rhwng y ddwy wlad am bris o tua £30.

Ffurflen Archebu – Vietnam a Chambodia 2020

ARCHEBWCH EICH LLE RWAN

Mae tethiau Crwydro Er Budd hyn yn boblogadd iawn felly peidiwch ag oedi cyn archebu lle - y cyntaf i'r felin...

Profiad gwirioneddol gofiadwy

Cyfle unwaith mewn oes

Tros y blynyddoedd ‘rydym wedi trefnu nifer fawr o deithiau tramor. Dyma beth oedd gan rai i’w ddweud am eu profiad –

Gair byr i ddweud diolch am amser gwych a bythgofiadwy. Gwyneth Parry
Diolch am drefnu taith wych, mwynhau fy hun yn fawr a’r gwmnïaeth yn wych.” Beryl Vaughan
Diolch yn ofnadwy am drefnu’r daith i Batagonia mor drylwyr. Roedd pob dim yn berfaith ac yn hwyl mawr. Mair Price
Gair o ddiolch yn ddiffuant iawn i sicrhau llwyddiant y daith i’r Wladfa. Pawb wedi cael profiad bythgofiadwy. Jan a Haydn
Diolch yn ddiffuant am drefnu’r daith. Mae’n debyg fod pob emosiwn dan haul wedi ei gyffwrdd dros y cyfnod. Mair a Gwyndaf
Taith fendigedig. Edrych ymlaen at y daith nesaf.Meirion Evans

Er yn ymddangos fel dwy wibdaith fel hyn, mae digon o amser i ymlacio. Mae cannoedd o Gymry wedi teithio gyda ni ac wedi mwynhau. Does neb sydd wedi bod wedi difaru.

 

Cysylltu

Anfonwch ebost neu ffoniwch Dafydd Owen unrhyw bryd, ddydd neu gyda'r nos ar y rhifau isod.

Manylion Cyswllt

01286 881911 (dydd) 07795 485081 (nos)
crwydro@crwydro.com
Arwelfa, Bryn Rhos
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7DL