Uchafbwyntiau China, Medi 15-30 - 2017

Ymweliad â phrif atyniadau'r wlad

Taith anhygoel i ymweld a phrif atyniadau y wlad ryfeddol hon.

I ble mae'r daith yn mynd â ni?

Uchafbwyntiau China - Shanghai, Yichang, yr afon Yangtze, Chengdu, Xian, Beijing a’r Wal

Braslun o’r daith

Bydd tywysydd profiadol gydol y daith

Diwrnod 1
Dydd Gwener Medi 15
Hedfan o Fanceinion i Dubai

Diwrnod 2
Dydd Sadwrn Medi 16
Dubai i Shanghai

Diwrnod 3
Dydd Sul Medi 17
Taith diwrnod llawn o amgylch y ddinas i gynnwys un o amgueddfeydd enwocaf China sef y Shanghai Museum. Yn y prynhawn byddwn yn ymweld a ardal Pudong a oedd tan yn gymharol ddiweddar yn gors ond sydd bellach yn un o brif ganolfanau ariannol y wlad.
Mae’r Oriental Pearl TV Tower a’r Shanghai Tower yn werth eu gweld ynghyd â’r Bund gyda’i adeiladau hynafol.

Diwrnod 4  
Dydd Llun Medi 18
Diwrnod llawn arall yn teithio o gwmpas y ddinas.

Diwrnod 5
Dydd Mawrth Medi 19
Heddiw byddwn yn gadael Shanghai ac yn hedfan i Yichang ac yna i’r llong sef y Century Legend

Diwrnod 6, 7, 8  
Dydd Mercher 20, Dydd Iau 21, Dydd Gwener 22
Ar y llong pryd y bydd gweithgareddau ac ymweliadau rhagorol

Diwrnod 9
Dydd Sadwrn Medi 23
Ar ôl brecwast byddwn yn gadael y llong yn Chongquing ac yna taith tren i Chengdu ac i’n gwesty

Diwrnod 10  
Dydd Sul Medi 24
Diwrnod o grwydro ardal Chengdu gan gynnwys yr unig warchodfa Pandas yn y byd, People’s Park ple yr ymarferir Tai-Chi, Kung-Fu ymhlith pethau rhyfeddol eraill. Ymlaen i Deml Fwdistaidd Wenshu.

Diwrnod 11  
Dydd Llun Medi 25
Heddiw byddwn yn gadael Chengdu ac yn  hedfan i Xian. Yn y prynhawn byddwn yn ymweld a’r Giant Wild Goose Pagoda sydd gyda’r hyfrytaf o bagodas y wlad.

Diwrnod 12  
Dydd Mawrth Medi 26
Heddiw byddwn yn ymweld a’r  byd enwog Terracotta Warriors ac yna am gost fechan daith mewn cart hyd y strydoedd.

Diwrnod 13  
Dydd Mercher Medi 27
Gadael Xian a thaith Bullet Train i Beijing (mae modd uwchraddio i ddosbarth cyntaf am gost ychwanegol o £65. Mae’n daith o 5-6 awr).

Diwrnod 14  
Dydd Iau Medi 28
Taith diwrnod o gwmpas y ddinas gan gychwyn yn sgwar Tianamen i weld yr amrywiol  ymarferiadau a wneir gan y bobl leol yn foreol. Ymlaen wedyn i ddarganfod Temple of Heaven. Yn y prynhawn byddwn yn mynd ymlaen i’r Forbidden City i ryfeddu at y golygfeydd anhygoel o’r ddinas.

Diwrnod 15
Dydd Gwener Medi 29
Bore heddiw byddwn yn gadael am ran Mutianyu o’r Wal enwog. Ar ôl ymweliad â’r Wal byddwn yn dychwelyd i Beijing ac yn ymweld a’r Summer Palace gyda’i erddi gwych, sawl teml, The Long Corridor, Marble Boat a 17 Arch Bridge.

Diwrnod 16  
Dydd Sadwrn Medi 30
Gadael Beijing am y maes awyr gan Hedfan i Dubai ac yna ymlaen i Fanceinion.

 

Faint mae'n gostio?

£3,600 yn cynnwys yr holl hediadau, llety a thrafnidiaeth a thywyswyr profiadol trwy gydol y daith

£3,600

Y pris hwn yn cynnwys yr holl hediadau, llety a thrafnidiaeth a thywyswyr trwy gydol y daith.

  • Gwestai ar lwfans gwely a brecwast ag eithro ein cyfnod ar y Yangtze pryd y bydd pob pryd yn gynwysiedig.
  • Hediadau rhyngwladol a mewnol.
  • Cludiant i ac o’r maes awyr ym Manceinion.
  • Cludiant trwy gydol y cyfnod yn China gan gynnwys hediadau, bysiau a thrên.
  • Gwasanaeth tywyswyr trwy gydol y daith gan gynnwys cynrychiolydd o Crwydro.

PWYSIG!!
Er mwyn gwarantu’r pris, mae’n ofynol i ni gadarnhau popeth, yn enwedig felly tocynnau hedfan a gwestai erbyn dechrau Ebrill.
Os y byddwch yn ymuno a ni bydd yn rhaid cadw at y dyddiad o

Cadarnhau a blaendal o £1,300
erbyn 30 Mawrth 2017 fan bellaf.

I archebu eich lle, cliciwch isod i ddadlwytho Ffurflen Gadarnhau ar ffurf PDF. Argraffwch gopi, cwblhewch y ffurflen cyn ei hanfon i’r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen.

Os y dymunwch gopi caled o’r daith a’r ffurflen, yna cysylltwch trwy unrhyw ffordd (cliciwch ar Cysylltu) ac fe anfonwn hwy trwy’r post.

Ffurflen Archebu
Visa i ymweld â China
Mae China yn un o’r gwledydd sydd angen Visa i ymweld â hi.

Bydd yn ofynnol i bob ymwelydd warantu cael visa o leiaf chwe wythnos cyn dyddiad y daith a bod eich pasbort yn gyfredol am chwe mis ar ôl diwedd y daith. Er fod pris cael Visa yn amrywio, ar gyfartaledd £180 yw’r pris (ddim yn gynwysiedig ).

Awgrymir i chi fynd ar safle we www.travel-direct.com lle ceir yr holl wybodaeth ac maent yn barod iawn i roi gwybodaeth tros y ffôn.

ARCHEBWCH EICH LLE RWAN

Mae'r tethiau hyn yn boblogadd iawn felly peidiwch ag oedi cyn archebu lle

Profiad gwirioneddol gofiadwy

Cyfle unwaith mewn oes

Tros y blynyddoedd ‘rydym wedi trefnu nifer fawr o deithiau tramor. Dyma beth oedd gan rai i’w ddweud am eu profiad –

Gair byr i ddweud diolch am amser gwych a bythgofiadwy. Gwyneth Parry
Diolch am drefnu taith wych, mwynhau fy hun yn fawr a’r gwmnïaeth yn wych.” Beryl Vaughan
Diolch yn ofnadwy am drefnu’r daith i Batagonia mor drylwyr. Roedd pob dim yn berfaith ac yn hwyl mawr. Mair Price
Gair o ddiolch yn ddiffuant iawn i sicrhau llwyddiant y daith i’r Wladfa. Pawb wedi cael profiad bythgofiadwy. Jan a Haydn
Diolch yn ddiffuant am drefnu’r daith. Mae’n debyg fod pob emosiwn dan haul wedi ei gyffwrdd dros y cyfnod. Mair a Gwyndaf
Taith fendigedig. Edrych ymlaen at y daith nesaf.Meirion Evans

Eleni canolbwyntio ar China fyddwn ni. Mae gwaith ymchwil manwl iawn wedi ei wneud i’r daith hon, a chredwn ein bod wedi cael cydbwysedd a fydd wrth fodd pawb.

Mae’r daith yn cyfuno dinasoedd bywiog ac amrywiol Beijing a Shanghai gyda teithiau i ardaloedd fwy gwledig, yn enwedig felly pan ar yr afon Yangtze. Mae prif atyniadau’r wlad i’w gweld yma, er engraifft Y Wal, Terracotta Warriors, Forbidden City a llawer, llawer iawn mwy.

Er yn ymddangos yn wibdaith ar bapur fel hyn, mae digon o amser i ymlacio. Mae cannoedd o Gymry wedi gwneud y daith ac wedi mwynhau. Does neb sydd wedi bod wedi difaru.

shanghai0515-cityscape2

Cysylltu

Anfonwch ebost neu ffoniwch Dafydd Owen unrhyw bryd, ddydd neu gyda'r nos ar y rhifau isod.

Manylion Cyswllt

07795485081 (symudol) 01286 830081 (dydd)
crwydro@crwydro.com
Arwelfa, Bryn Rhos
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7DL