• Y Rocis a Mordaith i Alasga 2019

Taith trwy fynyddoedd ysblennydd y Rocis ac yna mordaith fythgofiadwy i Alasga
Mai 22 – Mehefin 6, 2019

TAITH 2019

Braslun o'r teithiau – Tour Details

Y Rocis a Mordaith i Alasga
Mai 22 – Mehefin 6, 2019

Bydd tywysydd profiadol gydol y daith

Diwrnod 1 Dydd Mercher, Mai 22
Hedfan o Fanceinion i Heathrow ac ymlaen i Calgary. Trosglwyddo i Banff

Diwrnod 2 Dydd Iau, Mai 23 – Banff
Taith o amgylch Banff gan ymweld â Hoodoos of Bow Valley a gologfeydd bendigedig o’r pinaclau. Cofiwch ddod â’ch camera.

Diwrnod 3 Dydd Gwener, Mai 24 – Lake Louise
All ddim eich paratoi am brydferthwch Lake Louise. Llyn rhewlifol o liw gwyrddlas wedi ei amgylchynu gan fynyddoedd uchel. Manteisiwn ar y cyfle i grwydro peth ar hyd y llwybrau.

Diwrnod 4 Dydd Sadwrn, Mai 25
– Kelowna
Heddiw byddwn yn teithio trwy’r Rocis i Revelstoke a Vernon i ardal Kelowna yn Nyffryn Okanagan.

Diwrnod 5 Dydd Sul, Mai 26 – British Columbia
Mae Vancouver bellach ar y gorwel tra y byddwn yn teithio trwy dirwedd rhyfeddol British Columbia.

Diwrnod 6 Dydd Llun, Mai 27 – Vancouver
Y bore yma cawn ddod i adnabod dinas Vancouver ar ein taith fore trwy’r ddinas gan ymweld a mannau hanesyddol ynghyd a Gastown, Stanley Park gyda’i datem pols a’r harbwr nodedig. Bydd y prynhawn yn rhydd neu os y dymunwch fanteisio ar daith i’r rhan Ogleddol i weld crogbont Capilino a thaith ar gebl car i ben Grouse Mountain lle y ceir gologfeydd rhagorol o’r ddinas, y mynyddoedd penwyn ac ynys Vancouver.

Diwrnod 7 Dydd Mawrth, Mai 28 – Vancouver
Manteisiwch ar ddiwrnod rhydd arall. Gyda cymaint i’w wneud a’i weld neu manteisiwch ar daith fferi i Victoria sef prifddinas British Columbia i weld yr enwog Butchart Gardens, adeiladau’r llywodraeth a’r rhyfeddol Empress Hotel.

Diwrnod 8 Dydd Mercher, Mai 29 – Vancouver
Heddiw byddwn yn ymuno a’r llong y Valendam a fydd yn hwylio am 5.00yh. Cyfle i ymlacio ac archwilio’r llong.

Diwrnod 9 Dydd Iau, Mai 30 – Ar y llong
O’n Blaenau mae diwrnod o ymlacio tra’n hwylio ar hyd arfordir de America ynghyd a mwynhau beth sydd gan y llong i gynnig. Awgrymir i chwi dreulio amser ar y dec, a chyda lwc hwyrach y gwelwch forfilod, morloi neu eryrod uwchben ag eirth wrth y glannau.

Diwrnod 10 Dydd Gwener, Mai 31 – Juneau
Heddiw byddwn yn glanio yn Juneau sef Prif Ddinas Alaska pryd y bydd cyfle i grwydro. Mae’r rhewlif Mendenhall sydd yn 13 milltir o hyd yn werth i’w weld.

Diwrnod 11 Dydd Sadwrn, Mehefin 1 – Skagway
Cyrraedd tref Skagwa, tref fynyddig gyda cefndir mwyngloddio aur. Byddwch yn synnu at ei phalnentydd pren a’i hadeiladau o droad y ganrif ddiwethaf. Cewch y teimlad o fod wedi mynd yn ôl mewn amser.

Diwrnod 12 Dydd Sul, Mehefin 2 – Glacier Bay
Paratowch eich hunain am un o uchafbwyntiau’r daith pan fyddwn yn mynd i mewn i’r bae nodedig hwn. Yma fe welwch rew fynyddoedd yn arnofio yn y dŵr gwyrddlas ac os yn lwcus fe welwch y rhewlif yn torri gan dywallt miloedd o dunnelli o rew i’r bae.

Diwrnod 13 Dydd Llun, Mehefin 3 – Ketchikan
Hen dref gyda olion y tywydd garw ac wedi ei lleoli ar gloglwyni serth. Mae’n lle hyfryd i grwydro a hwyrach flasu eog ffres Alaska neu ymweld a totem pole Park.

Diwrnod 14 Dydd Mawrth, Mehefin 4 – Yr Inside Passage
Dyma ein diwrnod olaf ar y llong pryd y byddwn yn hwylio heibio i ologfeydd godidog cyn cyrraedd Vancouver.

Diwrnod 15 Dydd Mercher, Mehefin 5 – Gadael y llong
Heddiw byddwn yn gadael y llong, ac yn ddiweddarach yn y dydd byddwn yn cael ein trosglwyddo i’r maes awyr am ein taith gartref.

Diwrnod 16 Dydd Iau, Mehefin 6
Cyrraedd Gymru fach ar ôl taith fendigedig

 

Faint mae'n gostio

Y ROCIS A MORDAITH I ALASGA

£3,800

Y pris hwn yn cynnwys yr holl hediadau, llety a thrafnidiaeth a thywyswyr trwy gydol y daith.

  • Bws i ac o Fanceinion
  • Hediadau Mewnol a Rhyngwladal
  •  7 noson mewn gwestai •
  • 22 pryd – 8 Brecwast, 7 Cinio a 7 Pryd Nos
  • Mordaith 7 diwrnod o Vancouver i Alasga
  • Tywysydd Profiadol
  • Uwchraddio i gaban allanol ar y Llong

PWYSIG!!
Er mwyn gwarantu’r pris, mae’n ofynol i ni gadarnhau popeth, yn enwedig felly tocynnau hedfan a gwestai erbyn dechrau Chwefror.

Cadarnhau a blaendal o £2,000 erbyn 21 Rhagfyr, 2018 fan bellaf.

I archebu eich lle, cliciwch isod i ddadlwytho Ffurflen Gadarnhau ar ffurf PDF. Argraffwch gopi, cwblhewch y ffurflen cyn ei hanfon i’r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen.

Os y dymunwch gopi caled o’r daith a’r ffurflen, yna cysylltwch trwy unrhyw ffordd (cliciwch ar Cysylltu) ac fe anfonwn hwy trwy’r post.

Ffurflen Archebu – Y Rocis ac Alasga 2018

ARCHEBWCH EICH LLE RWAN

Mae'r tethiau hyn yn boblogadd iawn felly peidiwch ag oedi cyn archebu lle - y cyntaf i'r felin...

Profiad gwirioneddol gofiadwy

Cyfle unwaith mewn oes

Tros y blynyddoedd ‘rydym wedi trefnu nifer fawr o deithiau tramor. Dyma beth oedd gan rai i’w ddweud am eu profiad –

Gair byr i ddweud diolch am amser gwych a bythgofiadwy. Gwyneth Parry
Diolch am drefnu taith wych, mwynhau fy hun yn fawr a’r gwmnïaeth yn wych.” Beryl Vaughan
Diolch yn ofnadwy am drefnu’r daith i Batagonia mor drylwyr. Roedd pob dim yn berfaith ac yn hwyl mawr. Mair Price
Gair o ddiolch yn ddiffuant iawn i sicrhau llwyddiant y daith i’r Wladfa. Pawb wedi cael profiad bythgofiadwy. Jan a Haydn
Diolch yn ddiffuant am drefnu’r daith. Mae’n debyg fod pob emosiwn dan haul wedi ei gyffwrdd dros y cyfnod. Mair a Gwyndaf
Taith fendigedig. Edrych ymlaen at y daith nesaf.Meirion Evans

Er yn ymddangos fel dwy wibdaith fel hyn, mae digon o amser i ymlacio. Mae cannoedd o Gymry wedi teithio gyda ni ac wedi mwynhau. Does neb sydd wedi bod wedi difaru.

 

Cysylltu

Anfonwch ebost neu ffoniwch Dafydd Owen unrhyw bryd, ddydd neu gyda'r nos ar y rhifau isod.

Manylion Cyswllt

01286 881911 (dydd) 07795 485081 (nos)
crwydro@crwydro.com
Arwelfa, Bryn Rhos
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7DL